...Ցույց տալ ավելին Ցույց տալ ավելի քիչ

Privacy policy

Privacy policy

Գաղտնիության քաղաքականություն
 

Մենք ձգտում ենք պաշտպանել և հարգել Ձեր մասնավոր կյանքը: Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնները մեր կայքի (այսուհետ՝ «Կայք») օգտագործման պայմանների և այստեղ հիշատակած ցանկացած այլ փաստաթղթերի հետ միասին սահմանում են կարգը, որի համաձայն մենք մշակում ենք Ձեր մասին հավաքված կամ Ձեր կողմից տրամադրված տվյալները (այսուհետ՝ «Տվյալներ»): Տվյալների և դրանց օգտագործման կանոններին ծանոթանալու համար ուշադիր կարդացեք ստորև:

Տվյալների օպերատոր է հանդիսանում “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝”ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ), կազմակերպություն, որը գրացնված է Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում 282.110.834645 և ունի գրանցված գրասենյակ հետևյալ հասցեով. Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0015,  Պարոնյան 28/1

1. Տեղեկություններ, որոնք մենք ստանում ենք Ձեր մասին

Մենք հավաքում և մշակում ենք Ձեր մասին հետևյալ տվյալները.

 • Ձեր կողմից կամավոր ներկայացված անձնական տվյալներ (սեռ, անուն և ազգանուն, էլեկտրոնային փոստի հասցե, բնակության վայր, ծննդյան տարեթիվ),
 • Վիճակագրական և ընդհանուր տեղեկատվություն (այցելության ամսաթիվն ու ժամանակը, Ձեր՝ կայք այցելելու վերաբերյալ մանրամասներ (ներառյալ՝ թրաֆիկի, գտնվելու վայրի մասին տվյալներ, տեղեկություններ ցանցային ամսագրերի վերաբերյալ և այլ հաղորդակցական տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են մեզ հաշվառման կամ այլ նպատակներով) և տեղեկություններ Ձեր այցելած էջերի վերաբերյալ),
 • Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը ստացվում է Մեր կայքում ձևաթուղթը լրացնելով: Մասնավորապես, մեր կայքն օգտագործելու համար գրանցման ժամանակ տրամադրված տեղեկատվությունը, մեր ծառայությունների բաժանորդագրությունը, ներառյալ նորություններին, տեղեկատվության հարցում կամ մեկնաբանություն:Մենք նաև կարող ենք Ձեզինց տեղեկատվության հարցում կատարել այն դեպքում, եթե Դուք հայտնում եք մեր կայքում առկա խնդիրների մասին, նամակ ուղարկելիս մենք կարող ենք պահպանել թղթակցությունը:
 • Մեր կայք մտնելիս Ձեր համակարգչի բրաուզերը մեզ է փոխանցում այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի տեսակը, այցելության ժամանակը հարցման URL աղբյուրը. այդ տեղեկատվությունը հավաքվում և օգտագործվում է մեր Կայքի այցելությունների մասին վիճակագրական տվյալների կազմման համար: Այդ տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել մեր կայքի և մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունների բարելավման համար:
 • Ձևաթղթի աստղանիշով նշված դաշտերերը (գլխավորապես, անուն, ազգանուն, հասցե, էլեկտրոնային փոստ) պետք է լրացվեն: Այդ դաշտերը չլրացնելու դեպքում մենք չենք կարող տրամադրել Ձեզ վերոնշյալ ծառայությունները:

2. Մշակման նպատակները

Մեր կողմից հավաքագրված տվյալները մենք օգտագործում ենք բացառապես հետևյալ նպատակներով.

 • Մեր կայքի նյութերի առավել արդյունավետ տրամադրման ապահովման՝ հաշվի առնելով Ձեր բրաուզերի և համակարգչի յուրահատկությունները,
 • Ձեր կողմից հարցցած տեղեկատվության տրամադրման համար, որը մեր կարծիքով, կարող է Ձեզ հետաքրքրել, պայմանով
 • Մեր կայքի օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքման;
 • Նորությունների բաժանորդագրության, բացառությամբ մարքեթինգային արշավների վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպիսին էլ որ այն լինի;
 • Մեր ծառայությունների փոփոխությունների մասին Ձեզ ծանուցելու համար:

3. Տվյալների միջազգային փոխանակում

Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնների 2-րդ հոդվածում նշված նպատակներով “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ն կարող է փոխանցել Ձեր տվյալները ներքին և կամ արտաքին ստացողներին, ովքեր կարող են գտնվել անձնական տեղեկությունների պաշտպանության այլ մակարդակ ունեցող երկրներում: 

Այս առիթով “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ում պայմանագրային բնույթի միջոցառումներ են ձեռնարկվել՝ հիմնված Եվրահանձնաժողովի տիպային հոդվածների վրա և ուղղված այն բանին, որ նախքան տվյալներն ուղարկելը սահմանել և/կամ հաստատել, որ դրանց ներքին կամ արտաիքն ստացողները գտնվում են նման երկրներում, դրանց մշակման ժամանակ կապահովեն տվյալների պաշտպանության խելամիտ մակարդակ:

4. Տվյալների պաշտպանություն չարտոնագրված մուտքից

“ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ն ձգտում է պաշտպանել և հարգել Ձեր տվյալների անձեռնմխելիությունը: Մենք օգտագործում ենք մի շաևք միջոցառումներ ու ընթացակարգեր Ձեր տվյալներ չարտոնագրված մուտքից և օգտագործումից,պատահական կամ ապօրինի ոչնչացման, ինչպես նաև պատահական կորստից կամ փոփոխությունից պաշտպանելու համար: Դրա համար մենք, մասնավորապես կիրառում ենք տեպնոլոգիական միջոցներ, օրինակ պաշտպանության ցանցային սարքեր, ր կազմակերպչական միջոցառումներ, օրինակ օգտատերերի անունների/անվտանգ ծածկագրերի համակարգ, ֆիզիկական պաշտպանություն և այլն:

5. Տվյալներ ստացողներ

Ձեր տվյալները ստացողներն են.

 • “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ի ցանկացած կառույց, ինչպես օրինակ, հասարակայնության հետ կապերի բաժինը, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինը, և այլն,
 • ընկերություններ, որոնք կարող են օգնել “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ին սույն Կայքի կառավարման և/կամ շահագործման գործում,

Մենք նաև կարող ենք Ձեր տվյալները տրամադրել երրորդ անձանց հետևյալ դեպքերում.

 • եթե դուք այդ տեղեկատվության բացահայտման նախնական համաձայանություն եք տվել,
 • եթե դուք պետք է բացահայտել տվյալները Ձեր կողմից հարցվող ապրանքի կամ ծառայության տրամադրման համար,
 • եթե մենք վաճառում կամ գնում ենք որևէ ձեռնակություն կամ ակտիվներ, մենք կարող մատչելի դարձնել Ձերև տվյհալները այդ ձեռնարկությունների կամ ակտիվների առաջարկվող վաճառողին կամ գնորդին,
 • եթե “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ն կամ գործնականում վերջինիս վոլոր ակտիվները ձեռք է բերում երրորդ կողմը, “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ի կողմից պահպանվող Ձեր տվյալները կարող են հանդիսանալ փոխանցվող ակտիվներից մեկը,
 • եթե մենք պարտավոր ենք հայտնել Ձեր տվյալները՝ օրենքի պահանջները կամ տվյալ կայքին առնչվող պայմանները պահպանելու համար, կամ պաշտպանել “ՎԻՆՈ ՎԻՆՈ» ՍՊԸ-ի,մեր հաճախորդների կամ երրորդ անձանց իրավունքները, սեփականությունն ու անվտանգությունը: Դրան է առնչվում այլ ընկերությունների և կազմակերպությունների հետ տվյալների փոխպանակումը խարդախությունից պաշտպանելու կամ վարկային ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով:

6. Հղումներ դեպի այլ կայքեր

Մեր կայքում կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր: Այդ հղումները տրամադրվում են բացառապես Ձեր հարմարության համար: Անցնելով այդ կայքերից յուրաքանչյուր հղումներով, նկատի ունեցեք, որ այնտեղ կարող են գործել անձնական տվհյալների պաշտպխանության այլ կանոններ, և մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրում նրանց կողմից ստացված տեղեկատվութւյան հավաքման, օգտագործման, բացահայտման առնչությամբ այդ կայքերի քաղաքականության համար:Խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրեք այդ տվյալները նախքան նաման կայքերին ձեր անձնական տվյալների տրամադրումը:

7. Անձնական տվյալների հավաքման առնչությամբ իրավունքներ

Դուք իրավունք ունեք մուտք ունենալ Կայքում Ձեր տվյալների նկատմամբ,փոփոխություններ կատարել դրանցում, օրինական հիմունքներով արգելել դրանց օգտագործումը կամ պահանջել Կայքից դրանց հեռացում: Այս բոլոր իրավունքներն իրականացվում են էլեկրոնային նամակի միջոցով, որը անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենի հետմիասին անհրաժեշտ է ուղարկել info@vinovino.am հասցեով: Ձեր հարցման պատասխանը տրամադրվում է խելամիտ ժամկետներում՝ կիրառվող օրենսղդրությանը համապատասխան: Տվյալների պահպանումն իրականացվում է ճիշտ այնքան ժամանակ, որքան այն անհրաժեշտ է կայքում Ձեր մուտքի և համապատասխան ծառայությունների տրամադրման համար ,կամ կիրավող օրենսդրությամբ սահմանված ժամանակավոր սահմանափակումներին համապատասխան:

8. Անձնական տվյալների պաշտպանության կաննոների փոփոխություն

Մենք մեզ իրավունք են վերապահում ժամանակ առա ժամանակ փոփոխել Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնները սեփական հայեցողությամբ: Ձեր տվյալների մշակման կարգի փոփոխության դեպքում մենք պարտավորվում ենք տեղեկացնել Ձեզ նման փոփոխությունների մասին և հայցել ձեր համաձայնությունը:

9. Կոնտակտային տեղեկություն

Անձնական տվյալների և մեր կողմից պահպանվող տեղեկությունների պաշտպանության սույն կանոններին առնչվող հարցերը, մեկնաբանությունները, պահանջներն և բողոքները կարող եք ուղարկել info@vinovino.am հասցեին: Բոլոր դիմումները կդիտարկվեն օպերատիվ և անհետաձգելի կերպով: