...show more show less

VINO&VINO Gift Card

VINO&VINO Gift Card

Նվեր քարտերի օգտագործման պայմաններ

Նվեր քարտը ուժի մեջ է գնման օրվանից 6 ամիս
Քարտի գումարը կանխիկացնելու հնարավորություն չի լինելու
Նվեր քարտը չի հանդիսանում վճարային միջոց որևէ ապրանքի կամ ծառայության ձեռքբերման համար` բացի VINO&VINO -ում առաջարկվող ապրանքատեսականուց և ծառայություններից։
Նվեր քարտը կարող է օգտագործվել միայն ֆիզիկապես ներկայացնելով VINO&VINO ցանկացած խանութ-սրահ

 

Gift Card terms of use

The gift card is valid for 6 months starting from the date of purchase
It is not possible to withdraw the nominal amount of the card
The gift card is not a means of payment for the purchase of any product or service other than the products and services offered at VINO&VINO
The gift card can only be used by physically presenting to any VINO&VINO store.


40 000
sale